โครงอลูมิเนียม

หวายเทียม

 

Pikul Apollo โซฟากลมหวายเทียมลายพิกุล